Body Slimmer

F547-220
BODY SLIMMER
SB-1000
BODY SLIMMER 220V
BS-107A
BODY SLIMMER 220V